Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II - Nodus

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-business) II

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) ΙΙ», που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020.

Δράση - Στόχος

Η δράση αφορά ενίσχυση Μικρών, Πολύ Μικρών, Μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) και ηλεκτρονικών κρατήσεων (online reservation systems).

Δικαιούχοι - Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 με μορφή Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, Ατομική.

Ειδικότερα η δράση θα δώσει επιπλέον βαθμολογία σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα σε:
– Μεταποίηση προιόντων πρωτογενούς τομέα
– Τουρισμό, Βιομηχανία της εμπειρίας, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία
– Υγεία και ευεξία
– ΤΠΕ

Προϋπολογισμός Προγράμματος – Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ανέλθει στο 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού καθώς και προβολή, προώθηση και δικτύωση.

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δαπάνες για:
– Εξοπλισμό όπως H/Y, Smartphone, Tablet, Πολυμηχάνημα κτλ.
– Κατασκευή νέας ιστοσελίδας ή αναβάθμιση της υπάρχουσας
– Κατασκευή e-shop
– Προώθηση στη Google και στα Social Media (digital marketing)
– Προγραμματισμό online συστήματος κρατήσεων για ξενοδοχεία
– Εμπορική εφαρμογή διαχείρισης αποθήκης ή κρατήσεων και πελατολογίου (ERP-CRM)
– Υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) και ονόματος (domain)
– Σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
– Δημιουργία ψηφιακού υλικού, κειμένων και μεταφράσεων σε επιπλέον γλώσσα
– Εγκατάσταση εξοπλισμού και εκπαίδευση στα συστήματα
– Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη

Επιλεξιμότητα δαπανών – Διάρκεια υλοποίησης

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Υποβολή προτάσεων

Έναρξη υποβολής από 20/6/2019 με καταληκτική ημερομηνία την 31/10/2019.

Σχετικό υλικό

Προφίλ

Η Nodus είναι μια σύγχρονη εταιρία με μακροχρόνια εμπειρία και άριστες γνώσεις στον κλάδο της πληροφορικής, με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στον χώρο του διαδικτύου, και πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop, στην ανάπτυξη mobile & διαδικτυακών εφαρμογών, στο digital marketing καθώς και σε γραφιστικές υπηρεσίες όπως τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.

Η διαδικασία που ακολουθούμε από την ανάλυση των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την παράδοση του κάθε project κάνει και την διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε στο σύνολο των αναγκών κάθε επιχείρησης όσον αφορά την διαδικτυακή της παρουσία και όχι μόνο, από τον σχεδιασμό των γραφιστικών, τον προγραμματισμό των εφαρμογών μέχρι και την προώθηση στη Google και στα Social Media.

Σκοπός μας είναι η παροχή των αποδοτικότερων και ποιοτικότερων διαδικτυακών λύσεων βασισμένες στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ένταξη σας στο πρόγραμμα καθώς και να προχωρήσουμε σε εξειδικευμένες προτάσεις για το σύνολο της επένδυσης.